แหล่งข้อมูล ข่าวสารใหม่ๆ และ Tips การใช้งานต่างๆ

G Sulte

การลบ E-mail G-suite

Click ที่ “User” เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ปุ่มตัวเลือกเพื่มเติม เลือกที่ “DELETE…

Recent Posts

การลบ E-mail G-suite

Click ที่ “User” เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ปุ่มตัวเลือกเพื่มเติม เลือกที่ “DELETE…

Recent Posts

Recent Posts

การสร้าง Share Point

ล๊อกอิน ด้วย portal.office.com ด้วย Admin Global และเลือก Share Point หลังจากเข้ามา กดคำว่า Create site กด Communication site ตั้งชื่อ Site รายละเอียด ที่ต้องการ และกด Finish เป็นอันเสร็จสิ้น ตรง Site address จะแจ้ง url…

การลบ E-mail G-suite

Click ที่ “User” เลือกรายชื่อที่ต้องการ แล้ว Click ที่ปุ่มตัวเลือกเพื่มเติม เลือกที่ “DELETE USER” จากนั้นจะแสดงหน้าต่างตามรูปด้านบน โดยการลบสามารถลบได้ 2 วิธี คือ วิธีที่ 1…

Cloud Premium Email

Recent Posts